Skip to main content

Anàlisi de viabilitat i proposta de solucions tècniques i jurídiques

Estudi de viabilitat tècnica

Radiografia de la situació i context municipal, estudiant els consums dels edificis i enllumenat públic, així com les estimacions dels consums privats i el mesurament de la potencia instalable en edificis i terrenys municipals. Donem solucions fetes a mida segons les característiques i idiosincràsia del municipi i fem un estudi dels costos dels projectes plantejats, així com un estudi d’amortització de la inversió.

Estudi de la viabilitat jurídica

Tot i que les directives (UE) 2018/2001 i 2019/944 identifiquen a les autoritats locals, inclosos els municipis, com a socis de ple dret de les Comunitats d’Energies Renovables i les Comunitats Ciutadanes d’Energia, i també ho fa la seva transposició a l’article 6.j de la LSE, aquesta participació genera dubtes a l’hora de trobar l’encaix al nostre ordenament jurídic sense una actualització normativa ad hoc. Els ens locals, actualment, tenen al seu abast eines per poder dur a terme comunitats energètiques d’iniciativa pública local, tot i que, no es pot donar una resposta genèrica a tots els reptes que presenta la seva constitució, ja que s’haurà d’atendre sempre a les necessitats, característiques i idiosincràsia particular de cada ens local.

Assessorament per al disseny, avaluació i implementació de polítiques públiques

Anàlisi comparada de polítiques públiques i recerca de bones pràctiques, planificació pas a pas de la implementació de polítiques públiques. Treballem el component social, essencial en la constitució d’una comunitat energètica, proposant mesures de foment (simplificació de tràmits administratius, bonificacions fiscals, acompanyament a la ciutadania en la transició energètica, etc.), així com mesures comunicatives i de participació ciutadana.

Redacció de projectes tècnics executius

Definició de la solució tècnica en base a l’estudi de viabilitat: Redactem els projectes tècnics executius d’instal·lacions fotovoltaiques

Redacció de plecs

Redacció de plecs de prescripcions tècniques particulars

Redacció de plecs de clàusules administratives particulars

Establiment del servei públic

Cerca de la figura jurídica que més s’ajusti a les necessitats del municipi.

Establiment del servei públic: Tramitació de l’expedient, redacció de bases de la convocatòria, redacció d’informes jurídics i informes econòmics-financers per a la fixació dels preus públics de l’energia.

Redacció dels estatuts i tramitació de la figura jurídica idònia.

Creació de la comercialitzadora.

Preparació dels contractes entre membres.

Cerca de finançament.

Tramitació de subvencions: Cerca i tramitació de les subvencions.

Acompanyament en la posada en marxa

Assistència tècnica, jurídica i estratègica en totes les fases del procés.

Gestió de la Comunitat Energética

Ens encarreguem de gestionar les instal·lacions, controlar els consums, realitzar les liquidacions econòmiques, la gestió contractual… ens encarreguem de tot el necessari per a fer realitat i optimitzar el projecte.