Skip to main content

Serveis per entitats locals

Energia compartida a l’àmbit local

Anàlisi de viabilitat i proposta de solucions:

Estudi de la viabilitat tècnica i jurídica del projecte, i un cop obtinguda aquesta informació, assessorament per al disseny, avaluació i implementació de les polítiques públiques.

Redacció de projectes tècnics executius:

Definició de la solució tècnica a partir de l’estudi de viabilitat i posterior redacció dels projectes tècnics executius de les instal·lacions fotovoltaiques.

Redacció dels plecs:

Redacció dels plecs de prescripcions tècniques particulars i redacció dels plecs de clàusules administratives particulars.

Establiment del servei públic:

Recerca de la figura jurídica que més s’ajusti a les necessitats de la comunitat o del municipi i establiment del servei públic. Per tal d’aconseguir-ho es realitzarà la tramitació de l’expedient i la redacció de les bases.

Acompanyament en la posada en marxa:

S’ofereix assistència tècnica, jurídica i estratègica en totes les fases del procés.

Gestió de la Comunitat Energètica:

Ens encarreguem de gestionar les instal·lacions, controlar els consums, dur a terme les liquidacions econòmiques, la gestió contractual, i qualsevol altre procés necessari per a fer realitat i optimitzar el projecte.